WELCOME!

My photo
St. Paul, Minnesota, United States
This is my almost daily comic strip blog. I'll write about my life, stuff I like, stuff I hate, and sometimes just weird ideas I have to get out of my head. >>>CLICK ON THE IMAGES TO ENLARGE<<< Enjoy!

Saturday, June 30, 2018

Waiting Game
                               Want to support my comic strip work? Become a Patron!

1 comment:

  1. ปัจจัยภายใน หรือ ความเจ็บป่วยของร่างกายและจิตใจ (Physical/Psychiatric Illness) เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล รวมทั้งคนที่มีปัญหาเรื่องสารสื่อประสาทผิดปกติ เช่น โรคซึมเศร้า โรคพาร์กินสัน การเจ็บป่วยด้วยโรคบางชนิดที่เป็นอุปสรรคต่อการนอน เช่น โรคการหายใจที่ผิดปกติขณะหลับ โรคกรดไหลย้อน โรคหัวใจ โรคไฮเปอร์ไทรอยด์ โรคปวดไขข้อ โรคมะเร็ง รวมถึง ผู้สูงอายุ จะมีอาการ นอนไม่หลับ อยู่บ่อย เหตุผลเพราะว่า ระบบการนอนถูกรบกวน

    ReplyDelete